Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2016

Mayersflood
9508 476f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablueberries blueberries
Mayersflood

September 14 2016

Mayersflood
2302 d01a
Reposted fromQualinestii Qualinestii viaarcen arcen
Mayersflood
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaarcen arcen
Mayersflood
6704 2adf 500
Mayersflood
2975 785b
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSoulwood Soulwood
Mayersflood
2550 60bf 500
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viajustfeel justfeel
Mayersflood
Kiedyś czytałem wywiad z jakimś profesorem, pojawiło się w nim zdanie, że mając dwadzieścia lat, ma się wrażenie, że wszystko zaraz się zacznie. Tekst kończył się stwierdzeniem tego profesora:
- I wie Pan co? Mając siedemdziesiąt lat myśli się tak samo.
http://volantification.pl/2015/04/15/nie-jestesmy-przygotowani-na-trwale-zwiazki
Reposted fromohshit ohshit viajustfeel justfeel
Mayersflood
Mayersflood
1080 2e94 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viajustfeel justfeel
Mayersflood
Reposted fromuliczkens uliczkens viaSoulwood Soulwood
Mayersflood
Reposted frombluuu bluuu viajustfeel justfeel
Mayersflood
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaMsSuzanna MsSuzanna
Mayersflood
9134 2654
Reposted fromrol rol viaineedsun ineedsun
Mayersflood
4907 bf89 500
Reposted fromretaliate retaliate viascorpix scorpix
Mayersflood
3264 2d5e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauska12115 uska12115
2326 fc45 500
Reposted fromfreakish freakish viauska12115 uska12115
Mayersflood
3998 67b4 500
we cannot eat money
Reposted fromStonerr Stonerr viaundonee undonee
Mayersflood
Mayersflood
0859 0585 500
Reposted fromvs vs viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl